• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl
img images Inwentaryzacja Przyrodnicza images Profesjonalna obserwacja i kompletna dokumentacja Oferta
inwentaryzacja przyrodnicza

Czym się zajmujemy?

Inwentaryzacja przyrodnicza

Niemal każda ingerencja w środowisko naturalne wywołuje określone zmiany. Z jednej strony poprawa warunków życia lokalnych społeczności wymaga inwestycji w infrastrukturę miejską bądź przemysłową, z drugiej zaś tego, co ma do zaoferowania przyroda, nie da się przeliczyć na pieniądze.

Jak kultywować postęp, nie niszcząc jednocześnie skarbów natury? Jedną z metod ochrony środowiska jest inwentaryzacja przyrodnicza, której celem jest między innymi pozostawienie przyszłym pokoleniom planety w jak najlepszym stanie.

W dalszej części dowiesz się między innymi:

Czym jest i w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą?

Inwentaryzacja przyrodnicza nie wpływa na powstrzymanie prac rozwijających gospodarczo dany region, jednak skutecznie skłania inwestorów do większej dbałości o to, czym wszystkich od milionów lat obdarza natura.

Inwentaryzacja przyrodnicza jest spisem elementów przyrody występujących na obszarze objętym planowaniem inwestycyjnym. Podstawą spisu są prace terenowe i studialne, natomiast jego celem jest zbadanie całego terenu pod względem wartości przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem występowania gatunków flory i fauny podlegających ochronie.

Rodzaje inwentaryzacji przyrodniczej:

Inwentaryzacja przyrodnicza jest jednym z wymaganych dokumentów i pozwoleń, umożliwiających realizację danej inwestycji.

Podstawa prawna przeprowadzenia
inwestycji przyrodniczej

Swoje umocowanie prawne inwentaryzacja przyrodnicza zawdzięcza dwóm rozporządzeniom Ministra środowiska z 9 października 2014 r. oraz 16 grudnia 2016 roku.

W pierwszym przypadku dokument dotyczy ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz.1409), w drugim jest mowa o ochronie gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016.2183).

Całość spina ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283).

Uważna lektura powyższych dokumentów prowadzi do konstatacji, iż sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej nie wynika z dobrej woli inwestora, lecz w określonych przypadkach jest jego obowiązkiem.

Podstawa prawna przeprowadzenia
inwestycji przyrodniczej

Swoje umocowanie prawne inwentaryzacja przyrodnicza zawdzięcza dwóm rozporządzeniom Ministra środowiska z 9 października 2014 r. oraz 16 grudnia 2016 roku.

W pierwszym przypadku dokument dotyczy ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz.1409), w drugim jest mowa o ochronie gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016.2183).

Całość spina ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283).

Uważna lektura powyższych dokumentów prowadzi do konstatacji, iż sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej nie wynika z dobrej woli inwestora, lecz w określonych przypadkach jest jego obowiązkiem.

Eksperci przeprowadzający inwentaryzację przyrodniczą:

Nasi specjaliści?

Botanik

Entomolog

Dendrolog

Ornitolog

Chiropterolog

Ichtiolog

Teriolog

Herpetolog


Powyższe zestawienie daje wgląd w złożoność zagadnienia oraz liczbę czynników, jakie zespoły eksperckie muszą wziąć pod uwagę.