• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl

Inwentaryzacja drzew i krzewów Toruń

inwentaryzacja drzew

Czym jest inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwentaryzacja dendrologiczna jest jedną z form inwentaryzacji środowiskowej, mającej na celu weryfikacje stanu przyrody na danym obszarze. Skupia się ona na opisie ilościowym oraz gatunkowym drzew i krzewów porastających obszar, głównie pod przyszłe inwestycje. W Toruniu ze względu na liczne inwestycje budowlane oraz zwiększającą się urbanizację terenów podmiejskich przeznaczonych pod budowlę nowych osiedli, jak również pod planowane budowy takie jak park technologiczny, park handlowy, czy centra biurowe wykonywane są inwentaryzacje dendrologiczne mające na celu oszacowanie wpływu planowanych prac na stan środowiska.

Inwentaryzacją zieleni pod inwestycje obejmuje ilościowe oznaczenie gatunków roślin, które występują na terenie przeznaczonym do zabudowy. Pozwala to na określenie szczegółów pozwoleń na wycinkę oraz na weryfikację gatunkową celem wskazania jednostek poddanych ochronie lub które mają zostać uporządkowane w trakcie wykonywana prac budowlanych. Dzięki sporządzonej dokumentacji, której okres ważności wynosi sześć miesięcy, możliwe jest stworzenie planu zabudowy z uwzględnieniem wytycznych dotyczących ochrony gatunkowej flory porastającej obszar inwestycyjny. Szczegółowy spis zieleni obejmującej dane ilościowe i gatunkowe w celu stworzenia mapy dendrologicznej można przeprowadzić o każdej porze roku.

Innym przypadkiem jest inwentaryzacja zieleni, która ma na celu poza uwzględnieniem danych o ilości i gatunkach drzew i krzewów porastających dany obszar również opis stanu roślinności. W takiej sytuacji inwentaryzacji należy dokonać w okresie wegetacji. Inwentaryzację dendrologiczną przeprowadza się także w celu określenia obszarów chronionych. Dzięki pozyskanym podczas badań informacjom można zweryfikować przyszłe plany zagospodarowania przestrzeni lub wprowadzić zmianę w już istniejących.