• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl

Inwentaryzacja drzew i krzewów

inwentaryzacja drzew

Inwentaryzacja drzew i krzewów

Dendrologia jest działem botaniki zajmującym się drzewami oraz krzewami, opisującą ich naturalne środowiska, budowę, skład gatunkowy, siedliska i obszar występowania. Pojęcie będzie dotyczyło wszystkich inwestorów, którzy planują wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów na obszarze objętym inwestycją i docelowo muszą uzyskać stosowne decyzje na usunięcie poszczególnych gatunków.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest załącznikiem wymaganym przy składaniu wniosku o pozwolenie na wycinkę, zgodnie z zapisami Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późniejszymi zmianami.).

Inwentaryzacja dendrologiczna – co to jest?

Podstawowym celem inwentaryzacji dendrologicznej jest uzyskanie szczegółowych danych o tym, jakie drzewa i krzewy występują na obszarze przyszłej inwestycji. Zatem powinien być to kompleksowy zbiór informacji dotyczących drzewostanu na wskazanym obszarze, opisujący zarówno poszczególne gatunki, jak i ich zestawienie ilościowe.

Inwentaryzacja drzew i krzewów wiąże się przede wszystkim z koniecznością ustalenia gatunku drzew i krzewów, a także ich obwodów na dwóch poziomach. Pomiarów dendrometrycznych dokonuje się na wysokości 5 i 130 cm. W przypadku krzewów ocenie podlega ich powierzchnia.

Metody wykonania inwentaryzacji dendrologicznej

Wszystkie analizy, pomiary i badania są efektem żmudnej pracy w terenie.

Inwentaryzacja zieleni składa się z dwóch części:


Część opisowa

W tej części zawarte są oznaczenia nazw gatunkowych wszystkich drzew i krzewów występujących na danym obszarze. Nomenklatura podawana jest w języku polskim i łacińskim. Całość uzupełniają wyniki wymienionych powyżej pomiarów dendrometrycznych uwzględnionych w zestawieniu tabelarycznym.

W części opisowej mogą znaleźć się zalecenia i wskazówki dotyczące pielęgnacji, metod przesadzania i wycinki zieleni oraz konieczności uzyskania pozwolenia itp.

Część graficzna

Jest to wizualizacja usytuowania poszczególnych drzew i krzewów na mapie terenu. Istotną funkcję pełni tu oznaczenie numeryczne. Wypada dodać, iż opracowanie graficzne wykonane jest często z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania GIS.

Inwentaryzacja zieleni powinna być wykonana na podkładzie mapy do celów projektowych lub mapy ewidencyjnej. W przypadku ich braku można skorzystać z ogólnodostępnych zasobów.

Nanoszenie na mapę i oznaczanie elementów zieleni odbywa się na podstawie normy PN-B-01027:2002.

Podstawa wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Podstawowym i niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu jest inwentaryzacja drzew i krzewów. Zgodnie z wymogami zawartymi w artykułach. 83a – 83f ustawy o ochronie przyrody, powinna ona uwzględniać następujące dane:


Kiedy inwentaryzacja zieleni jest niezbędna?

W sytuacji, kiedy usunięcie drzew i krzewów jest jedyną metodą przygotowania terenu pod inwestycję, przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej stanowi wymóg obowiązkowy. W innych przypadkach dokument jest przydatny w następujących okolicznościach:

Wyniki inwentaryzacji zieleni zachowują swoją ważność przez sześć miesięcy od daty sporządzenia dokumentacji. Po tym czasie, na skutek wzrostu drzew i rozwoju krzewów inwentaryzację należy powtórzyć.