• Wyślij zapytanie : biuro@eko-bydgoszcz.pl

Inwentaryzacja ptaków

Czym jest monitoring ornitologiczny?

Monitoring ornitologiczny jest jedną z form ekspertyzy środowiskowej. Służy ocenie populacji i różnorodności gatunkowej ptaków zamieszkujących dany teren. Ten rodzaj obserwacji może przybierać różny charakter przez wzgląd na specyfikę gromadzonych danych. Służy badaniu stanu środowiska przez ocenę wzrostów bądź spadków liczebności ptaków oraz wahaniom w zróżnicowaniu gatunków. Przeprowadzane ekspertyzy pozwalają również na wdrożenie inwestycji w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska o ochronie przyrody.

inwentaryzacja roślin

Zbiór zaleceń dotyczących prowadzonych obserwacji stanowi metodykę badań, w której uwzględniane są takie wytyczne jak:

  • terminy kontroli
  • liczba obserwacji
  • porę obserwacji
  • prace terenowe
  • siedliska
  • bezpieczeństwo ptaków podczas obserwacji
  • bezpieczeństwo prac (obserwatora).

Przestrzeganie zaleceń dotyczących prac pozwala na uzyskanie rzetelnego obrazu stanu środowiska w badanych czasie uwzględniającym lata prowadzonych badań.

Ekspertyzy środowiskowe mogą być wymagane podczas prac remontowych i budowlanych. Monitoring ornitologiczny jest stosowany przy termomodernizacji budynków oraz, w szczególności podczas inwestycji infrastrukturalnych na dzikich obszarach przyrody, takich jak rozbudowa sieci dróg, czy budowa farm wiatrowych. Przeprowadzenie rzetelnych badań pozwala zminimalizować szkody w awifaunie oraz ocenić wpływ inwestycji na stan środowiska naturalnego na danym obszarze. Dzięki temu w ramach przepisów dotyczących kompensacji środowiskowej mogą zostać wskazane i podjęte odpowiednie działania mające naprawić szkody wyrządzone w naturalnych siedliskach ptaków.